Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Zapytaj o ofertę

Alfabet zamówień publicznych (część 2)

Dawid Pantak07 marca 2019Komentarze (0)

Dzisiaj kontynuuję mój subiektywny przegląd najpopularniejszych pojęć związanych z prawem zamówień publicznych.

Interes – coś co wykonawca musi mieć, żeby móc skutecznie złożyć odwołanie do KIO. Jeżeli nie będzie mieć interesu, to KIO oddali odwołanie nie analizując nawet czy wykonawca miałby faktycznie rację. Co do zasady interes łatwo jest wykazać – wystarczy uzasadnić, że jeżeli wygra się przed KIO, to równocześnie wygra się przetarg (lub przynajmniej potencjalnie będzie się mieć taką możliwość). Problem zaczyna się przy bardziej skomplikowanych kwestiach (odwołania wygrywających, którzy z ostrożności chcą wygrać jeszcze bardziej, odwołania zmierzające do unieważnienia postępowania).

JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) – wprowadzone w 2016 r. narzędzie tortur dla wykonawców. W założeniu miało być łatwiej (razem z ofertą składamy tylko JEDZ zamiast całej masy dokumentów, jednolity dokument w całej UE, itd.), jednak na początku wykonawcy mieli duże problemy z jego wypełnieniem. Problem z JEDZem jest przede wszystkim taki, że jest napisany “po brukselsku”, a w konsekwencji operuje pojęciami niespójnymi z tymi, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Na pocieszenie trzeba dodać, że po jakimś czasie wypełniania tego dokumentu dochodzi się do pewnej wprawy.

Krajowa Izba Odwoławcza – instytucja, której zadaniem jest rozstrzyganie sporów przetargowych. To do niej kierują swoje kroki wykonawcy niezadowoleni z decyzji zamawiających. Wyroki KIO pełnią ważną rolę, ponieważ wpływają na interpretację przepisów przez zamawiających. KIO jest chwalona za szybkość rozstrzygania spraw (zwykle poniżej 15 dni), a ganiona za częsty brak wypracowania jednolitej linii orzeczniczej. Swoją siedzibę ma w Warszawie, przy ulicy Postępu 17A.

Nieograniczony przetarg – najpopularniejszy z trybów udzielania zamówień publicznych (90,54% wszystkich postępowań wg danych UZP). Na tyle popularny, że często wielu zamawiających i wykonawców nie zdaje sobie sprawy, że istnieją jeszcze inne tryby. Powodzenie zawdzięcza przede wszystkim tym, że jest trybem podstawowym, to znaczy można go przeprowadzić zawsze, bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek.

Oferta – oświadczenie woli, które wykonawcy składają licząc na ostateczne uzyskanie zamówienia publicznego. Z pojęciem “oferty” jest ten problem, że przez wiele lat ustawodawca nie pokusił się o wprowadzenie szczegółowej definicji w ustawie pzp. Powoduje to, że dalej nie zawsze jest jasne, co dokładnie stanowi “ofertę” a co “dokument potwierdzający”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia – skomplikowany proces dokładnie opisany w ustawie. Rozpoczyna się zwykle od publikacji ogłoszenia i trwa aż do podpisania umowy (lub ewentualnie unieważnienia postępowania). A podczas jego trwania ma miejsce wiele czynności takich jak: wyjaśnienia treści SIWZ, składanie ofert, badanie i ocena ofert, wyjaśnienia, uzupełnienia, wybór najkorzystniejszej oferty, czy odwołania do KIO.

Referencje – poświadczenie, że wykonawca prawidłowo wykonał jakąś umowę. Po zakończeniu umowy warto wystąpić do kontrahenta o udzielenie referencji, ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą. Referencje są konieczne żeby udowodnić zamawiającemu, że spełnia się warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) – podstawowy i najważniejszy dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zawiera – jak sama nazwa wskazuje – opis najważniejszych warunków zamówienia, w tym przede wszystkim opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, czy kryteria oceny ofert. Na tym dokumencie pracuje się przez całe postępowanie.

Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje, które są dla wykonawcy na tyle cenne, że chroni je przed innymi przedsiębiorcami, ponieważ ujawnienie spowodowałoby poniesienie szkody. Skoro jednak te informacje trzeba przekazać zamawiającemu, to jest możliwość zastrzec, że nie będą dostępne przynajmniej dla innych wykonawców. Żeby zrobić to skutecznie, należy przygotować solidne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, gdzie trzeba wykazać między innymi jaką wartość gospodarczą mają te informacje oraz w jaki sposób wykonawca je zabezpiecza.

Umowa – dokument podpisywany po wyborze oferty najkorzystniejszej. W teorii powinien regulować prawa i obowiązki obu stron umowy. W praktyce, ze względu na silniejszą pozycję zamawiających, reguluje wyłącznie prawa zamawiających oraz wyłącznie obowiązki wykonawców. Niezadowoleni z takiego stanu rzeczy wykonawcy mają możliwość interweniować, bądź to poprzez składanie wniosków o modyfikację SIWZ, bądź przez składanie odwołań przed KIO. Problem stronniczych umów w pzp został dostrzeżony i pojawił się pomysł wprowadzenia rejestru klauzul niedozwolonych na wzór tego prowadzonego przez UOKiK.

Wadium – opłata, którą zamawiający wymaga od wykonawców startujących w przetargu. Pamiętanie o wadium jest o tyle istotne, że w przypadku braku złożenia w terminie oferta podlega bezwzględnemu odrzuceniu. Wadium jest zwykle zwracane po zakończeniu przetargu, chyba że wykonawca odmówi podpisania umowy, lub w inny sposób narozrabia.

Zamawiający – główny scenarzysta i reżyser postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To on jest odpowiedzialny za przygotowanie całej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, badanie i ocenę ofert, wybór oferty najkorzystniejszej, a także za wiele innych ważnych rzeczy.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: