Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Zapytaj o ofertę

Pomyłka w pomnożeniu ceny jednostkowej przez liczbę sztuk

Dawid Pantak18 października 2020Komentarze (0)

Nie ma co ukrywać – nikt z nas nie jest nieomylny. Każdemu z nas zdarza się czasem popełnić jakiś błąd. Czasami nasz błąd nawet niezostanie zauważony. A czasem – niestety – może nas kosztować stratę cennego zamówienia. A jak jest w przypadku błędu wykonawcy w pomnożeniu ceny jednostkowej przez liczbę sztuk?

Czy oferta podlega odrzuceniu i nic już nie można zrobić? A może jest to zwykła omyłka rachunkowa, którą należy poprawić?

Sprawdźmy.

Historia Pana Marcina

Jakiś czas temu zadzwonił do mnie jeden z klientów. Niedawno złożył ofertę w bardzo interesującym go przetargu i czekał na informacje z otwarcia ofert.

Jakież było jego zdziwienie, gdy pojawiły się informacje z otwarcia ofert i przy nazwie swojej firmy zauważył inną kwotę, niż był przekonany, że zaoferował.

Szybko otworzył swoją kopię oferty. I już wiedział skąd wyniknęło całe zamieszanie.

Okazało się, że pomylił się w mnożeniu zaoferowanej ceny jednostkowej przez liczbę sztuk.

Formularz ofertowy w przetargu wyglądał mniej więcej tak:

Wykonawcy byli zobowiązani wypełnić wszystkie pola – za wyjątkiem ilości sztuk. Ta wartość została bowiem narzucona przez zamawiającego.

Pan Marcin chciał zaoferować cenę jednostkową netto 10 zł. Prawidłowo wypełniony formularz powinien więc wyglądać następująco:


Zamiast tego jednak formularz Pana Marcina wyglądał następująco:

Łatwo zauważyć, że pomyłka polegała na błędnym pomnożeniu ilości cen jednostkowych (zarówno netto, jak i brutto) przez liczbę sztuk.

Co dalej?

Powstało pytanie, co z tym fantem zrobić dalej.

Opcje były dwie. Zamawiający mógł rozważać, że ta pomyłka:

 • Jest omyłką rachunkową – a w konsekwencji podlega poprawieniu zgodnie z zasadami matematycznymi.
 • Jest błędem w obliczeniu ceny – a w konsekwencji oferta podlega odrzuceniu.

Pomnożenie ceny jednostkowej jako omyłka rachunkowa

Na szczęście dla Pana Marcina prawidłową opcją jest ta pierwsza. Uznaje się bowiem, że jeżeli z konstrukcji formularza cenowego wynikaceny jednostkowej kolejność działań arytmetycznych, to należy uznać, że cena jednostkowa została przez wykonawcę podana prawidłowo, a pozostałe wartości należy uznać za omyłkę rachunkową oraz poprawić.

W naszym przypadku kolejność działań arytmetycznych wprost wynikała. Najpierw należało podać cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku od towarów i usług. Następnie należało obliczyć:

 • Cenę jednostkową brutto ((cena jednostkowa netto x stawka podatku od towarów i usług) + cena jednostkowa netto)
 • Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość sztuk)
 • Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość sztuk)

Nie było więc żadnych przeciwskazań, żeby tę pomyłkę potraktować jakoś oczywistą omyłkę rachunkową oraz dokonać odpowiedniej poprawy.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Na potwierdzenie mam dla Was dwa przykładowe wyroki Krajowej Izby Odwoławczej:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt KIO 693/14: „Błąd polegał na błędnym dokonaniu działania arytmetycznego przemożenia jednostki miary i ceny jednostkowej podlega poprawienie przez zamawiającego na podstawie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).”

Źródło: www.uzp.gov.pl

I drugi:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt KIO 769/10: „Jeżeli budowa formularza cenowego precyzuje kolejność działań arytmetycznych, tj. najpierw należy wskazać cenę jednostkową netto, którą należy pomnożyć przez ilość jednostek miary i ustalić w ten sposób wartość netto, a następnie do tak ustalonej wartości doliczyć wartość podatku VAT i wskazać wartość brutto, to jeżeli w przypadku mnożenia ceny jednostkowej netto i liczby jednostek miar, obliczona wartość netto nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej netto oraz liczby jednostek miar, należy przyjąć, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową netto i zaistniałą omyłkę rachunkową uznać za oczywistą i podlegającą poprawie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.”

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ważne są również postanowienia SIWZ

Co jest również bardzo ważne – zamawiający może w specyfikacji doprecyzować sposób poprawianie omyłek rachunkowych.

I jest to bardzo dobre rozwiązanie.

Jeżeli bowiem w specyfikacji będą jasne reguły, w jaki sposób zamawiający będzie poprawiał omyłki, to unikniemy już jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie.

Przykładowa specyfikacja mogła by mieć następującą treść:

 1. Wykonawca podaje zaoferowaną cenę wypełniając poszczególne pozycje w formularzu cenowym, tj. podając cenę jednostkową netto, stawkę podatku od towarów i usług, cenę jednostkową brutto, wartość netto oraz wartość brutto.
 2. Poszczególne pozycje należy wypełnić w następujący sposób:
  1. cena jednostkowa netto – należy podać zaoferowaną cenę netto za jedną sztukę wyrobu.
  2. stawka podatku od towarów i usług – należy podać obowiązującą dla wyrobu stawkę podatku od towarów i usług.
  3. cena jednostkowa brutto – stanowi sumę ceny jednostkowej netto oraz iloczynu ceny jednostkowej netto i stawki podatku od towarów i usług.
  4. wartość netto – stanowi iloczyn ceny jednostkowej netto oraz ilości wyrobów określonej przez zamawiającego.
  5. wartość brutto – stanowi iloczyn ceny jednostkowej brutto oraz ilości wyrobów określonej przez zamawiającego.
 3. W przypadku gdy wykonawca obliczy cenę niezgodnie z powyższymi zasadami, to w takim przypadku zamawiający przyjmie, że wykonawca prawidłowo podał zaoferowaną cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku od towarów i usług, a w konsekwencji w ramach poprawy omyłki rachunkowej zamawiający dokonana przeliczenia pozostałych pozycji według zasad wskazanych powyżej.

Na szczęście dla Pana Marcina, specyfikacja tego zamawiającego zawierała bardzo podobne regulacje.

Pomyłka w pomnożeniu ceny jednostkowej – podsumowanie

Mogę więc zdradzić, że ostatecznie zamawiający dokonał poprawy omyłki rachunkowej w ofercie Pana Marcina. Pan Marcin wygrał to postępowanie oraz podpisał umowę z zamawiającym. Cała historia miała więc pozytywny finał.

ceny jednostkowej

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: